top of page
Caută

Sponsorizarea. Cum se acordă?

Noutate

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1245 din 30 decembrie 2021, a fost publicată Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea aduce modificări cu privire la modalitatea de deducere a cheltuielilor efectuate cu sponsorizarea, cu actele de mecenat sau acordarea de burse private.

  • Sponsorizări efectuate de persoane juridice, plătitoare de impozit pe profit

Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute mai sus, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Noutate

În cazul în care valoarea astfel stabilită, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecționarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Procedura, modelul și conținutul formularului de redirecționare se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F.

  • Sponsorizări efectuate de microîntreprinderi

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scăzute potrivit acestor prevederi din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Noutate

În cazul în care valoarea astfel stabilită, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activități de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Procedura, modelul și conținutul formularului de redirecționare se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F.

  • Sponsorizări efectuate de persoanele juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022-2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite drept sponsorizare, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează numai pentru sponsorizări / acte de mecenat / acordarea de burse private efectuate / înregistrate înainte de termenele prevăzute mai sus, potrivit reglementărilor în vigoare la data efectuării sponsorizării, fără a depăși anul 2028.

Concluzie

S-a introdus un mecanism declarativ bazat pe redirecționarea unor sume, în cazul în care contribuabilii nu au utilizat impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau burse. Astfel, aceștia pot dispune asupra diferenței calculate pentru întregul an fiscal, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau burse private, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit/declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin completarea unui formular de redirecționare pentru fiecare sponsorizare și/sau acte de mecenat sau burse.

2 afișări0 comentarii