top of page
Caută

Deductibilitatea cheltuielilor la determinarea rezultatului fiscal în cazul plătitorilor de impozit

Potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) şi pct. 13, pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a acestuia aprobate prin HG nr. 1/2016, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate – CHELTUIELI DEDUCTIBILE – cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.

Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor reglementate la art. 25 alin. (3) şi (4).

Potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) şi pct. 15 şi pct. 16 din Normele metodologice de aplicare a art. 25 alin. (3) din Codul fiscal , aprobate prin HG nr. 1/2016 SUNT DEDUCTIBILE LIMITAT la determinarea rezultatului fiscal :

– lit. a) CHELTUIELILE DE PROTOCOL în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. în cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;

– lit. b) CHELTUIELILE SOCIALE, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intră sub incidenţa acestei limite următoarele:

1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;

2. cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;

3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;

4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern. Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv de muncă sunt cheltuielile de natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramură, grup de unităţi şi unităţi, altele decât cele menţionate în mod expres în cadrul art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

– lit. c) CHELTUIELILE REPREZENTÂND TICHETELE DE MASĂ ŞI VOUCHERE DE VACANŢĂ ACORDATE DE ANGAJATORI, potrivit legii; Acordarea tichetelor de masă se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 142/1998 şi a normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobate prin HG nr. 23/2015. Acordarea voucherelor de vacanţă se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 8/2009 şi anormelor de aplicare a dispoziţiilor acesteia aprobate prin HG nr. 215/2009.

– lit.d) SCĂZĂMINTELE, PERISABILITĂŢILE, PIERDERILE REZULTATE DIN MANIPULARE/DEPOZITARE, POTRIVIT LEGII; HG nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare

– lit. e) PIERDERILE TEHNOLOGICE care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

– lit. f) CHELTUIELILE REPREZENTÂND CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include şi consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuţiei energiei electrice;

– lit. g) CHELTUIELILE CU PROVIZIOANE/AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI REZERVE, în limita prevăzută la art. 26;

– lit. h) CHELTUIELILE CU DOBÂNDA ŞI DIFERENŢELE DE CURS VALUTAR, în limita prevăzută la art. 27 (dacă gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3);

– lit. i) AMORTIZAREA, în limita prevăzută la art. 28; Pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună.

– lit.j) CHELTUIELILE PENTRU FUNCŢIONAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA LOCUINŢELOR DE SERVICIU, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construiteprevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%. In cazul locuinţei de serviciu date în folosinţa unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea acesteia sunt deductibile în limita corespunzătoare raportului dintre suprafaţa construită prevăzută de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, majorată cu 10%, şi totalul suprafeţei construite a locuinţei de serviciu respective;

– lit. k) CHELTUIELILE DE FUNCŢIONARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII AFERENTE UNUI SEDIU AFLAT ÎN LOCUINŢA PROPRIETATE PERSONALĂ A UNEI PERSOANE FIZICE, FOLOSITĂ ŞI ÎN SCOP PERSONAL, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop. În cazul în care sediul unui contribuabil se află în locuinţa proprietate a unei persoane fizice, în aplicarea art. 25 alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente sediului sunt deductibile în limita determinată pe baza raportului dintre suprafaţa pusă la dispoziţie contribuabilului, menţionată în contractul încheiat între părţi, şi suprafaţa totală a locuinţei. Contribuabilul va justifica cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente sediului cu documente legale, cum sunt contractele încheiate cu furnizorii de utilităţi şi alte documente.

– lit. l) 50% DIN CHELTUIELILE AFERENTE VEHICULELOR RUTIERE MOTORIZATE CARE NU SUNT UTILIZATE EXCLUSIV ÎN SCOPUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. Regulile de deducere, termenii şi expresiile utilizate, condiţiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, sunt cele prevăzute la pct. 68 din normele metodologice date în aplicarea art. 298 al titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Codul fiscal. Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilităţii integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile şi prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs. Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal se efectuează după aplicarea limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se aplică şi asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

– lit. m) CHELTUIELILE DE FUNCŢIONARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII, AFERENTE AUTOTURISMELOR FOLOSITE DE PERSOANELE CU FUNCŢII DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE ALE PERSOANEI JURIDICE, deductibile limitat potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

La art. 25 alin. (4) din Codul fiscal sunt prezentate CHELTUIELILE NEDEDUCTIBILE la determinarea rezultatului fiscal dintre care enumerăm principalele categorii:

– lit. b DOBÂNZILE/MAJORĂRILE DE ÎNTÂRZIERE, AMENZILE, CONFISCĂRILE ŞI PENALITĂŢILE, datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorităţi;

– lit. c CHELTUIELILE PRIVIND BUNURILE DE NATURA STOCURILOR SAU A MIJLOACELOR FIXE AMORTIZABILE CONSTATATE LIPSĂ DIN GESTIUNE ORI DEGRADATE, NEIMPUTABILE, PRECUM ŞI TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ AFERENTĂ, DACĂ ACEASTA ESTE DATORATĂ POTRIVIT PREVEDERILOR TITLULUI VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul în care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii/condiţii:

1. au fost distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;

2. au fost încheiate contracte de asigurare;

3. au fost degradate calitativ şi se face dovada distrugerii;

4. au termen de valabilitate/expirare depăşit, potrivit legii;

– lit. h PIERDERILE ÎNREGISTRATE LA SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ A CREANŢELOR, PENTRU PARTEA NEACOPERITĂ DE PROVIZION, POTRIVIT ART. 26 , PRECUM ŞI CELE ÎNREGISTRATE ÎN ALTE CAZURI DECÂT URMĂTOARELE:

1. punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinţă judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;

2. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;

3. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;

4. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

5. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul;

6. au fost încheiate contracte de asigurare;

– lit. i CHELTUIELILE DE SPONSORIZARE ŞI/SAU MECENAT ŞI CHELTUIELILE PRIVIND BURSELE PRIVATE, ACORDATE POTRIVIT LEGII; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

– lit. j CHELTUIELILE ÎNREGISTRATE ÎN EVIDENŢA CONTABILĂ, CARE AU LA BAZĂ UN DOCUMENT EMIS DE UN CONTRIBUABIL DECLARAT INACTIV CONFORM PREVEDERILOR CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ, cu excepţia celor reprezentând achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014

Sursa – AJFP Arges

4 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate